The secret of beauty

HIFU V緊緻下巴效果迷思揭秘(內附HIFU V價錢)

Jul 25, 2016
-

HIFU V緊緻下巴效果迷思揭秘(內附HIFU V價錢)

人到咗某個年紀,要keep住個樣,已經唔係保濕做下facial就得,仲要煩埋毛孔粗大,輪廓下垂,皮膚鬆弛等問題。揀skin care都要考慮埋有無緊緻有無緊緻提升效果。最近同朋友傾開,佢做咗HIFU,一機做到幾個效果。唔講唔知,原來HIFU嘅功效唔止做到面部緊緻提升,最新HIFU V仲做到瘦面、瘦下巴同嫩膚功效tim架!

我之前聽過打HIFU 價錢唔平,要 2 萬幾,絕非普通價錢嘅 treatment,都要有番咁上下收入先會afford得起去做 HIFU ,雖然HIFU價錢貴,但依然係有大把人爭住去做。

但其實,我朋友都唔會捨得俾咁多錢做個HIFU-V,所以佢周圍格價,佢做嗰間HIFU價錢好相宜,做一次HIFU-V價錢就好似做3次FACIAL咁上下,用咗 $988做瘦雙下巴療程,$988做到全新HIFU-V面真心抵!!

抵的圖片搜尋結果

朋友喺係呢間登記HIFU架: (https://goo.gl/CE1Gtt)

hifu_oasis蘋果肌下埀骨膠原增生

不過我想講下聽完朋友講完HIFU-V咁神奇,雖然未見到佢打成點,但都即刻google下HIFU-V咩料子~

原來HIFU除咗做到面部緊緻提升之餘,仲有瘦身V面架~

HIFU面部緊緻提升

打完HIFU會刺激骨膠原增生,簡單黎講係HIFU嘅能量令皮膚底層骨膠原生多啲出黎再重組,打好咗個地基,皮膚承托力自然好咗,但HIFU後嘅自生重組過程需時架,所以打完HIFU後,lifting 效果會喺約 3 個月後,慢慢變明顯 ,即係話,打完HIFU後會愈來愈firm!!而HIFU-V就係第5代HIFU,獨有6.5mm機頭,深入溶脂同刺激骨膠原增生,效果好好多!同埋佢係用雙軌速度出啲能量,HIFU-V係慳返唔少treatment時間架!

hifu_oasis去紋改善鬆弛骨膠原增生

以下係HIFU相關資訊:

 
HIFU 高能聚焦超聲波原理

 

HIFU嘅原理係採用高能聚焦超聲波,屬非手術式的HIFU,為針對不同的肌膚問題而設,包括撫平皺紋(收緊眼袋及減淡幼紋)、提升下垂的臉頰及眼眉、改善毛孔粗大、改善雙下巴、緊膚及提升輪廓。HIFU能由深至淺改善皮膚結構問題,並且隨著時間,令皮膚逐步收緊及提升,目標皮膚部位的改善尤為明顯。

HIFU V點做到V面???

可能唔少人有包包面問題都以為打BOTOX就可以解決,但其實係架,有啲包包面其實係因為肌膚失去咗骨膠原,令層皮鬆咗向下埀,形成面型闊咗,dump咗,呢啲情況如果做下HIFU V針對雙下巴位置,等HIFU-V刺激返啲骨膠原增生,UPLIFT返腮位啲下埀位,咁其實就做到瘦面V面效果啦。最重要係咩?就係好似以上所講,HIFU係一個需要一段時間生返啲骨膠原嘅方法,所以效果自然得黎又long lasting。咁以後瘦面V面唔一定淨係打BOTOX啦,諗諗HIFU-V啦!

 
Hifu  V緊緻提升效果

 

HIFU V具有兩大功效,包括強效提升及重組膠原蛋白。前者是透過超聲波熱能聚焦至6.5mm皮下組織的SMAS,一旦「熱凝結點」形成,便可有助收緊SMAS,且會一併收緊皮膚及肌肉,達到強效提升的效果。至於重組膠原蛋白,則是透過超聲波能量聚焦至於3mm的真皮層,當「熱凝結點」形成,便可有助膠原蛋白重組及再生,達至提升皮膚彈性、收緊粗大毛孔、改善暗啞肌膚及減淡皺紋等問題。

 

如想知道有關ulthera hifu 療程和價錢,可留言俾我架!

#HIFU_V緊緻提升 #HIFU_V價錢 #HIFU_V瘦面 #OASIS HIFU_V #HIFU_V原理 #HIFU_V膠原增生 #HIFU-V瘦面 #HIFU_V推介 #HIFU V面 #第5代HIFU 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Top